Skrywe van die Algemene Sekretaris

Beste kollega,sinode

‘n Aantal lidmate het via hul regsverteenwoordiger ‘n skrywe aan die Kerk oor selfdegeslagverbintenisse gerig. Dit maak ‘n aantal aannames en stel die kerk dan voor ‘n ultimatum. Hierdie aksie het dadelik in mediaberigte aandag gekry.

Die ultimatum eis dat die kerk onmiddellik aansoek doen by die Dept Binnelandse Sake rondom die sluit van selfdegeslagverbintenisse. Bepaalde interpretasies in die brief bring die integriteit van die afgelope ASM vergadering en sy lede ingedrang en verdien aandag. Ek maak die volgende opmerkings:

 • Die briefskrywer beskuldig die moderamen van vertragingstaktiek. Dit is ‘n besonder onbillike aanname. Normale kerklike prosedure, waarvolgens sake op ‘n kerklike wyse hanteer word, behels dat die moderatuur die konsepnotule van die moderamen by die volgende geskeduleerde moderatuursvergadering in behandeling neem. Die volgende geskeduleerde vergadering is op 7 November. Dit is uit en uit die prerogatief van die moderatuur, tensy die moderamen andersins besluit, om te bepaal watter besluite, wanneer, hoe en deur wie uitgevoer moet word. Soos ons weet is besluite van ‘n vergadering nie van krag voordat die notule daarvan goedgekeur is nie. Om ‘n besluit wat op 7 September deur die moderamen geneem is, op 12 September van vertragingstaktiek te beskuldig, is doodgewoon kwaadwillig. Dit afgesien van die feit dat die besluit om aansoek by die Dept Binnelandse Sake nie op die tafel was nie.
 • Die briefskrywer maak die aanklag dat dit die diepste bedoeling van die moderamen is om die 2015 besluit van die Algemene Sinode om te keer. Die briefskrywer gaan van die ongekwalifiseerde standpunt uit dat die hele ASM met ‘n bose sameswering besig is. Dit sluit alle lede in ongeag hulle posisie ten opsigte van die 2015 besluite. In die geval maak die briefskrywer hom skuldig aan die belastering van die integriteit van die hele moderamen.
 • Die briefskrywer eien homself erkenning toe dat die regsadvies, deur hom aangebied, gelei het tot die herstel van die 2015 besluite. Die besluit is egter geneem op grond van ‘n revisievoorstel, deur twee lede van die moderamen, waarvan al tydens die Maart 2016 ASM vergadering kennis gegee is. In die revisievoorstel se beredenering is daar hoogstens verwys na die briefskrywer se vorige brief en aanbevelings.
 • Dit is hartseer dat daar gepoog word om hierdie geweldige sensitiewe saak op ‘n onkerklike wyse te besleg. Heelwat kollegas, ongeag hulle posisie ten opsigte van selfdegeslagverbintenisse, het hulle onvergenoegdheid oor die onkerklike hantering uitgespreek. Om die kerk met die hof te dreig en dit dan telkens so gou as moontlik met ‘n persberig op te volg, is onvanpas. Dit is in stryd met die kerklike weg soos verwoord in artikel 23.2:

“Lidmate, ampsdraers en predikante in diens van die kerkverband van die Nederduitse Gereformeerde Kerk mag hulle nie tot die burgerlike hof wend in hulle beswaar teen ‘n kerkvergadering se besluit(e) nie, voordat hulle nie eers die kerklike middele tot hulle beskikking aangewend en uitgeput het nie.”

Mag ons in hierdie uitdagende tyd die teenwoordigheid van die Hoof van die Kerk op ‘n besondere manier ervaar deur wysheid en die leiding van sy Gees. Laat ons ook die woorde van Darrell Guder ernstig neem: “Disagreeing Christianly is one of the most powerful forms of incarnational witness the church can practice.” (The Continuous Conversion of the Church).

Saam in Sy diens

Gustav Claassen
Algemene Sekretaris  –  Nederduitse Gereformeerde Kerk

 

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Algemeen | Comments Off on Skrywe van die Algemene Sekretaris

Byna 70 000 vir die Helpmekaarfonds!

Die Lentefees was ‘n groot sukses!  Dankie vir almal wat gehelp het aan die vrolikheid vir ‘n goeie doel.  Ons het na 00h00 ‘n duet en ‘n trilogie met Kevin Leo gevorm, en dit is byna seker dat hy lidmaatskap hier gaan opneem!

Die doel van die aand was om fondse te in vir ons Helpmekaarfonds.  Die fonds speel ‘n onontbeerlike rol in ons gemeente se hulp aan mense.  Die inkomste van die aand is sover by die R70 000!  Dit het ons verwagtinge vêr oortref!  En daar is nog ongeveer 25 kiste wyn oor.  Ongeveer 250 bottels van die oorspronklike 1300 wat ons ontvang het.

Wanneer almal wat wyn gekoop het, hulle wyn kom haal het, sal ons publiseer wat nog beskikbaar is.  Baie baie dankie!

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Onderlinge sorg | Comments Off on Byna 70 000 vir die Helpmekaarfonds!

Kom stap saam in Magoebas!

So voor die groot reën kom, gaan ons ‘n slag Magoebaskloof weer verken.  ‘n Baie lekker en makliker staptoer die naweek van 21-23 Oktober 2016.  Ons gaan op een plek bly en elke dag ‘n ent in die kloof instap.

Dit is die mooiste staproete in Suid-Afrika, en as jy nog nie daar was nie, is dit nou die geleentheid.  Ons vertrek Vrydagmiddag en kry mekaar almal daar.  Die praktiese reëlings sal ons later tref.

Sondagmiddag sluit ons die toer af met ‘n lekker saam-eet in die Magoebaskloofhotel.  Waarvan ‘n gedeelte geborg word!

Die koste van die staptoer is R250pp.  Laat weet asseblief vir Paul (0813992555)  as jy gaan saamstap.  Ons wil graag voor die skoolvakansie ons praktiese reëlings  agter mekaar kry!

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Onderlinge sorg | Comments Off on Kom stap saam in Magoebas!

Waar is die kerk?

Die laaste week se Bybel in ons lewe.

Die kerk haal deesdae die koerante redelik maklik – nie omdat mense die kerk prys vir haar hulp in die gemeenskap nie, maar eerder vir kritiek teen haar deel-wees van die gemeenskap.  Maak die kerk nog werklik ‘n verskil in vandag se samelewing?  Hoe kan ons ons geloof in ‘n reënboognasie uitleef terwyl korrupsie eintlik nou al sistemies geword het?  Ghandi het die Christene beskuldig met “Christus maak sin maar nie julle Christen-wees nie”.  Geld hierdie beskuldiging vandag nog?  Ons lees hierdie week Judas v17-23 met die tema “Geloof wat tel”.  Enige een is welkom by hierdie gesprek.  Woensdagoggend om 09:00 in die konsistorie herhaal Tienie Sondagaand se gesprek.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Bybel in ons lewe, Toerusting | Comments Off on Waar is die kerk?

Die korporaal sê hy is ’n moffie!

“Doom, doom, nou moet jy help, die korporaal sê hy is ‘n moffie!

 Sam’joor Chris Cloete boesem vrees in.  Hy het ‘n bulderende stem.  Die feit dat sy een oog effe skeel is en hy sy snorpunte voortdurend en met presiesie draai, maak hom legendaries.  Selfs die wat nie onder sy bevel is nie, loop liewer ‘n draai om hom.  Hy is die groot hoenderhaan op die werf.  Hy kan wild skrop.

Normaalweg noem hy my priester.  Soort van ‘n neerkyk aanspreekvorm om die dienspligkapelaan te herinner aan sy tydelikheid.  Die dag as hy my doom noem, is hy verleë.

‘n Week te vore het hy met bravade my kantoor  ingestap, sy beret op die stoel neergegooi en gesê:  “Priester, wil jy sien hoe donner ek ‘n korporaal dood?”

Korporaal Herman Verhage is bevelvoerder van die berede afdeling van die spesialiste eenheid in die SWA gebiedsmag.  Hy is net ‘n dienspligkorporaal, maar sy bekwaamheid is gou raakgesien, en hy leier geword het van die span wat soldate moet leer veg en skiet van perde af.

Verhage, wat van Pretoria afkom, het ’n week later as wat sy pas hom toegelaat het, by ons basis in die noorde van Suidwes aangekom.  Die sammajoor se vloete en vlerke het elke dag wat die korporaal later was, meer beserk geword.

“Ek is gay.  My vriend het probeer selfmoord pleeg.  Ek kon hom nie alleen daar in die hospitaal los nie.  Sy ouers het hom verwerp en wil niks met hom te doen hê nie.”

Die twee en twintigjarige korporaal met die breë skouers deel sy lewensverhaal met my. “Ek én my twee broers is gay. Ons het van kleins af besef ons is anders.  Gelukkig het ons ouers ons nie verwerp nie, inteendeel, hulle het ons gehelp waar hulle kan.  Ons is al drie deur elke vorm van terapie wat daar bestaan.  Ons is selfs Engeland toe vir omdraai-terapie.  Gelukkig het iemand my gehelp om my self te aanvaar vir wie en wat ek is.”

Dit was die eerste keer, middel tagtigs van die die vorige eeu, wat ek as ‘n predikant moes nadink nadat iemand met homoseksuele oriëntasie, sy ervaring as gay-mens met my gedeel het.  Daarna het dit nog ‘n paar keer gebeur.  Ook deur ouers wat nie geweet het wat om te doen toe hulle kinders kom sê het hulle is gay nie.

Nou is dit nie net ek en die sammajoor nie, maar die héle kerk wat gevra word om te dink oor mense met dieselfdegeslag oriëntasie.  In die kerk is daar stemme wat sê dat ons dit dadelik moet stop.  Ons durf nie meer standpunt handhaaf wat gaymense minderwaardig etiketeer nie.  Daar is genoeg wetenskaplike bewyse dat ‘n gay-oriëntasie nie ‘n keuse is nie, dit is jou gegee.

In dieselfde asem is daar stemme wat anders daaroor voel.  Vir hulle is die Bybel se uitsprake heilig, in vaste woorde gegiet en eenvoudig om te verstaan.  Homoseksualiteit is ‘n sonde en jy kan nie die tekste systap nie.

Ons het wysheid nodig.  Ek is daarvan oortuig dat die Bybelskrywers opreg en ernstig was oor wat hulle as verkeerd in die oë van die Here gesien het, maar dat hulle nie die     kompleksiteit van menslike seksualiteit verstaan het nie.  En al is die Bybeltekste duidend en veroordelend, weet ons met vandag se kennis, dat ons eerstens die ontstaans-omstandighede daarvan moet probeer verstaan en tweedens, dat dit wat moderne wetenskap oor seksuele oriëntasie sê, ook deel van die gesprek moet wees.

Sonde het met vergrype te doen.  Met misbruik.  Met selfsug.  Heteroseksuele en homoseksuele mense kan ewe skuldig wees daaraan.

AntonVoor ek en jy en die Sinode praat, moet ons dalk spieëls opneem.  Dit is nie nou tyd om ’n hoenderhaan te wees nie.  Mag die gawe om te dink, om verbind te wees aan die weergalose genade van God, die waardes van respek, begrip en verdraagsaamheid, van elkeen van ons besit neem.

–  Anton Pienaar

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Soos ek dit sien | Comments Off on Die korporaal sê hy is ’n moffie!

“Die hel en ander bangmaak stories”

In hierdie week se Bybel in ons lewe wil ons nadink oor die lewe na die dood.  Is daar ‘n eindoordeel?  Wat beleef ons in die lewe hierna (hel of hemel)?  Sal ‘n God van liefde mense vir ewig in ‘n poel van vuur laat brand?  Ons lees hierdie week Judas vers 6-7 en 13-15.

Jy is meer as welkom om te kom saamdink en gesels.  Ons kom Sondagaand na die erediens (19:00) in die konsistorie bymekaar.  Die tema word ook Woensdagoggend om 09:00 herhaal.  Die besprekings is van so ‘n aard dat oud en jonk dit kan bywoon.

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks
 • Print
 • PDF
Posted in Bybel in ons lewe | Comments Off on “Die hel en ander bangmaak stories”